Sökning: "Viktor Castillo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktor Castillo.

  1. 1. Produktion av metangas till Chalmers Eco-marathon

    Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

    Författare :Gustav Ferrand-Drake del Castillo; Andreas Gustavsson; Alexander Lindblom; Viktor Stenberg; Linda Tegehall; Kajsa Winberg; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Detta kandidatarbete behandlar tillverkning av tubreaktor och katalysator för att producerametan från syntesgas i laboratorieskala. Den tillverkade nickel-alumina katalysatornsprestanda utvärderades för att undersöka möjligheterna att producera metan i tillräckligmängd för att driva ett fordon. LÄS MER