Sökning: "Viktor Ekberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktor Ekberg.

  1. 1. Att utveckla en webbutik för skyddsskors- och arbetsklädesmarknaden

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Författare :Viktor Ekberg; Patrick Fraenkel; Joel Gustafsson; Patrik Hamsten; David Hedin; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Rapporten beskriver utvecklingen av en webbutik för ett fiktivt företag inom arbets- och skyddsklädesbranschen. Detta projekt utgör examinationsmaterial för en kandidatexamen för gruppens medlemmar. Projektgruppen bestod av fem medlemmar som under projektets gång arbetat enligt Scrum-metodiken. LÄS MER