Sökning: "Viktor Hellström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Viktor Hellström.

 1. 1. Return Differences on the Swedish Stock Market When Incorporating Different Value-Factors

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johan Hellström; Viktor Lindström; [2020-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. En studie kring utvecklingen av webbapplikationen Appening

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Elin Blom; Tobias Vintilescu Borglöv; Viktor Hellström; Gustav Jansson; Rebecca Larsson; Andreas Nygren; Jonas Ridderström; Arvid Röckert; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar utvecklingen av en webbapplikation och syftar till att besvara frågeställningen ”Hur ska en webbapplikation, som erbjuder en marknadsplats för att boka händelser utförda av amatörartister och privatpersoner, utformas för att göra den användbar?” Arbetet inleddes med en teoriframtagning vilken implementationen sedan baserades på. Rapporten innefattar delar som diskuterar användarvanor av webbapplikationer, utveckling inom den agila arbetsmetodiken Scrum såväl som tekniska aspekter såsom struktur, databashantering och design. LÄS MER

 3. 3. Det goda boendet – En kvalitativ studie av diskurserna kring bostadskvarteren i

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jacob Hellström; Viktor Skogsberg Hedblom; [2013-11-08]
  Nyckelord :Gentrifiering; identitet; makt; psykoanalys; boendestandard; Göteborg; Gårda; bostadspolitik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka diskurserna kring ett antal bostadskvarter isödra Gårda i Göteborg. Utsagorna som utgör diskurserna är hämtade frånkommunala politiker, boende, media samt Göteborg stads stadsarkitekt. LÄS MER

 4. 4. ”Flickor och Pojkar, Läser olika?” En analys av lässtrategier, och hur de värderas av läroplanen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erik Dornerus; Viktor Hellström; Daniel Pettersson; [2013]
  Nyckelord :Litteracy; läsförståelse; genus; mellan raderna; l;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Undersökningen inriktar sig på att finna vad som kan ligga bakom den ökade skillnaden iläsförståelse mellan pojkar och flickor i den svenska skolan. Syftet med studien är attidentifiera olika typer av lässtrategier och ställa dessa gentemot läroplanen. LÄS MER

 5. 5. Undersköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress inom demens- och äldrevård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Viktor Hellström; [2011]
  Nyckelord :undersköterskor; upplevelser; arbetsrelaterad stress; fenomenologi; demens och äldrevård;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur undersköterskor upplevde stress i arbetet och vad som fick undersköterskor att uppleva stress i arbetet inom demens- och äldrevård, samt betydelsen av stöd i arbetet från omgivningen. En intervjustudie genomfördes med vårdpersonal på ett äldreboende med inriktning på demensvård. LÄS MER