Sökning: "Viktor Lönnback"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktor Lönnback.

  1. 1. Användning av digitala verktyg i matematikundervisning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

    Författare :Jimmy Hökén; Viktor Lönnback; [2017]
    Nyckelord :Theory of planned behavior; Matematik; Attityd; Subjektiv norm; Upplevd beteendekontroll;

    Sammanfattning : Datorer, mobiltelefoner och iPads är exempel på digitala verktyg som används dagligen i samhället och skolan är inget undantag. Tidigare forskning beskriver att attityder, normer och upplevelser hos den enskilda läraren har stor betydelse för valet av digitala verktyg. LÄS MER