Sökning: "Viktor Malgeryd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktor Malgeryd.

  1. 1. “Du ger väl inte hela summan för då kanske hon lägger de pengarna på annat...” – en kvalitativ studie av samhällets syn på mottagaren av ekonomiskt bistånd, utifrån socialsekreterarens perspektiv.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Viktor Malgeryd; Victor Svensson; [2021-08-25]
    Nyckelord :social constructionism; social workers; attitudes; welfare-recipients; claims-making;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att vi, genom en socialkonstruktionistisk grundsyn ochutifrån de perspektiv som några socialsekreterare inom verksamhetsområdetförsörjningsstöd har, skall undersöka hur mottagaren av försörjningsstöd konstruerasi samhället. Syftet är dessutom att söka förklara och förstå förutsättningar ochorsaker som vi, med samma grundsyn och utifrån samma socialsekreteraresperspektiv, uppfattar kan ligga till grund för sådana konstruktioner. LÄS MER