Sökning: "Viktor Samardzhiev"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktor Samardzhiev.

  1. 1. Hållbarhetsrapportering med fokus på SDG-målen : jämförande analys mellan The Big 4 i Sverige och Storbritannien

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

    Författare :Viktor Samardzhiev; Filip Svensson; [2020]
    Nyckelord :SDG; sustainability reporting; harmonization; voluntary standards; FNGC; SDG; hållbarhetsrapportering; harmonisering; frivilliga standarder; FNGC;

    Sammanfattning : Studiens syfte har varit att analysera och jämföra utvecklingen samt harmoniseringen av hållbarhetsrapportering av The Big 4 i Sverige och Storbritannien under fyra löpande år (2016–2019). Denna studie genomfördes eftersom hålbarhetsrapportering blir allt mer väsentlig och revisionsföretagen har den kunskap som krävs om ämnet. LÄS MER