Sökning: "Viktor Segolsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktor Segolsson.

  1. 1. Rörelsekapital och lönsamhet : Finns det ett samband?

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Jonatan Jonsson; Viktor Segolsson; [2015]
    Nyckelord :Working capital; gross profit margin; cash conversion cycle; working capital policy; development phase; size of business; Rörelsekapital; bruttovinstmarginalen; kassacykeln; rörelsekapitalspolicy; utvecklingsfas; storlek på företag;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan rörelsekapital och   lönsamhet för företag i olika storleksklasser på svenska maskintillverkande företag.Metod: Studien baseras på en kvantitativ metod för att undersöka rörelsekapitalets samband med lönsamheten. LÄS MER