Sökning: "Viktor Uppströmer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktor Uppströmer.

  1. 1. Detecting Lateral Movement in Microsoft Active Directory Log Files : A supervised machine learning approach

    Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Viktor Uppströmer; Henning Råberg; [2019]
    Nyckelord :Advanced Persistent Threat; Lateral Movement; Active Directory; Multiclass Classification; Intrusion Detection System; Avancerade långvariga hot; Lateral rörelse; Active Directory; Multiklassklassificering; Intrångsdetektering;

    Sammanfattning : Cyberattacker utgör ett stort hot för dagens företag och organisationer, med engenomsnittlig kostnad för ett intrång på ca 3,86 miljoner USD. För att minimera kostnaden av ett intrång är det viktigt att detektera intrånget i ett så tidigt stadium som möjligt. LÄS MER