Sökning: "Viktoria Lindström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Viktoria Lindström.

 1. 1. Kommunikation och personcentrerad vård : Vårdpersonalens upplevelse av sin förmåga att kommunicera med patienter med psykisk ohälsa

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Carolina Lindström; Viktoria Nilsson; [2017]
  Nyckelord :personcentrerad vård; psykiatrisk omvårdnad; kommunikation; delaktighet; empati;

  Sammanfattning : Samtalet är ett av dem främsta arbetsverktygen i den psykiatriska omvårdnaden. Kommunikationen är betydelsefull för att bjuda in och göra patienten delaktig i vården och skapar även tillit och trygghet. Om kommunikationen brister kan det medföra lidande. LÄS MER

 2. 2. Planerarens roll, makt och ansvar i en medborgardialog

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Viktoria Linnea Lindström; [2013]
  Nyckelord :demokrati; planprocess; medborgardialog; medborgardeltagande; medborgarinflytande; planerare; roll; makt; ansvar;

  Sammanfattning : Målet med denna kandidatexamensuppsats är att undersöka vilka metoder det finns för medborgarinflytande idag samt vilken roll, makt och vilket ansvar planeraren har i en medborgardialog. Arbetet ämnar besvara följande frågeställningar: Vilka metoder finns för medborgardialog i Sverige idag och hur avspeglas demokratin i dem? Vad har planeraren för roll, makt och ansvar i en medborgardialog? Vad har planeraren för inställning till medborgaren och medborgarinflytande? Vilka möjligheter och begränsningar har planeraren vad det gäller att påverka medborgarens inflytande i planprocessen? Syftet med kandidatexamensarbetet är att öka förståelsen kring planerarens inflytande och möjligheter i planprocessen och medborgardialogen för att hen i framtiden ska kunna axla sin yrkesroll på bästa tänkbara sätt. LÄS MER

 3. 3. Examensarbete : tvärflöjt, kandidat

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Viktoria Lindström; [2013]
  Nyckelord :examenskonsert; tvärflöjt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Smärta och sömn bland äldre

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Viktoria Lindström; Kristina Andersson; [2007]
  Nyckelord :Smärta; sömnbesvär; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta och sömnbesvär är vanligt hos äldre personer och dessa båda faktorer kan på olika sätt påverka hälsa och livskvalité. Syfte: Att kartlägga förekomsten av smärta och sömnbesvär samt undersöka om det fanns samband mellan smärta och sömnbesvär hos ett representativt befolkningsurval i Blekinge i åldern 60-96 år. LÄS MER