Sökning: "Viktoria Lukic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktoria Lukic.

  1. 1. Att behålla kunden : En studie om relationer och lojalitet inom frisörbranschen

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Viktoria Lukic; Malin Ström; Linn Blomstrand; [2016]
    Nyckelord :Relationship marketing; services marketing; trust; customers; loyalty.; Relationsmarknadsföring; tjänstemarknadsföring; förtroende; lojalitet; kundnöjdhet.;

    Sammanfattning : Frågeställningar: Vilka faktorer är väsentliga i frisörers arbete för att stärka relationen och lojaliteten med kunderna? Vad är det som gör kunder lojala till sin frisör? Syfte: Syftet med studien är att få en förståelse för hur kundlojalitet kan skapas inom frisörbranschen. Metod: Utgår från ett kvalitativt tillvägagångsättdär intervjuer med frisörer och fokusgrupper har genomförs. LÄS MER