Sökning: "Viktoria Mindhammar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktoria Mindhammar.

  1. 1. Stöd till sfi-elevers läs- och skrivproblematik

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Viktoria Mindhammar; [2021-05-04]
    Nyckelord :litteracitet; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi och stöd;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur några specialpedagoger resonerade kring elevernas läs- och skrivproblematik i sfi-kontexten samt hur de beskrev det stödjande arbetet för elever i behov av stöd i läs- och skriv. I bakgrunden fanns egen erfarenhet av att andraspråkslärandet ibland blev problematiskt för eleverna men också en förundran över varför inte mer forskning gjorts kring sfi. LÄS MER