Sökning: "Viktoria Sandström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Viktoria Sandström.

 1. 1. Translating Creative Ideas into Profitable Realities - A Multiple Case Study of how Swedish MNCs Foster the Antecedents of Intrapreneurship

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktoria Sandström; Elisabeth Håkansson; [2018-08-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. "Barnen kan inte prata för sig själv utan vi måste vara deras röst" : En studie om förskollärares uppfattning och upplevelser kring barn som far illa i sin hemmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Sandström; Viktoria Dahl; [2018]
  Nyckelord :Förskola; anmälningsskyldighet; socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en ökad kunskap om förskollärares arbete med barn som far illa eller misstänks fara illa i sin hemmiljö. De forskningsfrågor som ligger till grund till denna studie är: hur upplever förskollärare anmälningsskyldigheten och hur går processen till, hur upptäcker eller misstänker förskollärare att barn far illa samt vad anser förskollärare är viktigt i arbetet när ett barn far illa och vad kan försvåra detta arbete? Anledningen till varför vi valde detta område var att vi fann det skrämmande att det finns ett stort mörkertal bland barn som far illa enligt forskning. LÄS MER

 3. 3. Bakomliggande faktorer för framgångsrik riskhantering – En fallstudie i hur ett kommunalt energibolag hanterar hållbarhetsrisker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Hagman; Viktoria Sandström; [2016-06-29]
  Nyckelord :Risk Management; riskhantering; hållbarhetsrisker; kommunala bolag.;

  Sammanfattning : Bakgrund Kommunala energibolag utgör en central del av samhället genom energi- ochavfallstjänster och infrastruktur. Både vid större investeringar samt i detoperativa arbetet ställs organisationer inför olika typer av risker, till exempelhållbarhetsrisker. LÄS MER

 4. 4. Online Brand Repositioning : A case study of Halens

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Anna Sokolowski; Viktoria Sandström; [2012]
  Nyckelord :marketing; branding; brand; brand image; positioning; repositioning; e-commerce; distance selling;

  Sammanfattning : This thesis was carried out during Spring semester 2012 at Södertörn University in collaboration with the Swedish distance selling company Halens. Halens is one of Sweden’s leading e-commerce companies with a significant history in distance selling. LÄS MER

 5. 5. Musik, ett redskap för lärande - en undersökning om och hur pedagoger använder musik som redskap för lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Johanna Fransson; Viktoria Sandström; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet i sin helhet åskådliggör musikens roll i skolan men vårt syfte är att undersöka om och hur pedagoger använder musiken som redskap för lärande i den övriga undervisningen i skolår 3 och 4. Med den övriga undervisningen syftar vi på all undervisning i verksamheten förutom ämnesundervisningen i musik. LÄS MER