Sökning: "Viktoria Widmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktoria Widmark.

  1. 1. Att börja förskolan - när hemmet möter förskolan. Inskolning ur vårdnadshavares perspektiv.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Johanna Kristoffersson; Viktoria Widmark; [2019]
    Nyckelord :Kommunikation; Anknytning; Omsorg; Delaktighet; Inskolning; Vårdnadshavare;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att lyfta vårdnadshavares röster i fråga om inskolning av deras barn i förskolan, hur delaktiga de upplever sig vara samt hur delaktiga de önskat och förväntat sig vara i processen. Studien är kvalitativ och har genom semistrukturerade intervjuer med vårdnadshavare ämnat att lyfta deras röster kring inskolningen, som de tidigare hörts förhållandevis lite kring. LÄS MER