Sökning: "Viktoria Wulff"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktoria Wulff.

  1. 1. Anorexia nervosa – Beskrivna erfarenheter av sjukdomen

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Emelie Anner; Viktoria Wulff; [2006]
    Nyckelord :Anorexia nervosa; bakgrundsorsaker; familjeförhållanden; individuella faktorer; vändpunktsprocesser;

    Sammanfattning : Man har genom forskning inte kunnat dra någon generell slutsats angående orsaksfaktorer bakom anorexia nervosa. Alla drabbade har egna erfarenheter och tankar om varför just hon eller han blivit sjuk. LÄS MER