Sökning: "Viktoriya Andersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktoriya Andersson.

  1. 1. Patienters upplevelser av att leva med Reumatoid artrit : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Viktoriya Andersson; [2024]
    Nyckelord :Patients; Experiences; Rheumatoid Arthritis; Living with; Patienter; Upplevelser; Reumatoid artrit; Leva med;

    Sammanfattning : Background Rheumatoid arthritis, or rheumatoid joint inflammation, is the most common inflammatory joint disease, affecting 0.5–1.0 percent of the Western population. The disease develops gradually over several weeks to months, with symmetric inflammation in the hands and feet. LÄS MER