Sökning: "Vild trädgård"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Vild trädgård.

 1. 1. Fängelseanstalter - välgörande utemiljöer : ett gestaltningsförslag för en ny rastgård på Saltviks anstalt i Härnösand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Malin Edström; [2016]
  Nyckelord :rastgård; välgörande grönska; fängelseanstalt; kriminalvård;

  Sammanfattning : Saltviks anstalt är en fängelseanstalt med högsta säkerhetsklass som är belägen strax norr om Härnösand på landets östra kust. På grund av den höga säkerhetsklassen finns restriktioner för hur de intagna får röra sig inom anstalten och en av dem är att de måste vistas i inhägnade rastgårdar under sin utomhusvistelse. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter att gynna biologisk mångfald i svenska trädgårdar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

  Författare :Annevi Sjöberg; [2013]
  Nyckelord :Vild trädgård; trädgårdsdesign; biologisk mångfald; artrikedom; permakultur; beteendeförändring; Community-Based Social Marketing;

  Sammanfattning : Det svenska jord- och skogsbruket domineras idag av ett fåtal arter, ängarna har nästan försvunnit och våtmarker dikas ut. Förutsättningarna för en mångfald av djur och växter utarmas i vårt land. LÄS MER

 3. 3. English Arts and Crafts gardens and how they can be modernised in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kristina Nygren; [2012]
  Nyckelord :Arts and Crafts movement; sustainable garden; Hidcote Manor; Sissinghurst Castle; Ulla Molin; Ulf Nordfjell; Garden Design; modernisation; hållbar trädgård; trädgårdsgestaltning; modernisering;

  Sammanfattning : The aim with this thesis was to investigate what characterises an English Arts and Crafts garden how they could be modernised in Sweden. My research was limited to 20 weeks of full-time writing and worth 30 ECTS. Through literature studies, interviews and site visits I could analyse my findings which resulted in a concrete garden design project. LÄS MER

 4. 4. Ett Gestaltningsförslag till en Miljövänlig Trädgård

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Joakim Wenner; [2010]
  Nyckelord :Miljövänlig; Design; Mångfald; Ekologisk; Urban odling; Kretslopp; Trädgård;

  Sammanfattning : SammanfattningDet självständiga arbetet gestaltar en trädgård i området Kobjer, nordväst om centrum i Lund.Huset som ligger på tomten, Villa Trift 3.0, är ritad efter en ekologisk byggnadsdesign och skafungera som en miljöanpassad bostad. LÄS MER

 5. 5. Övergivna områden med vild natur i staden - värden och attityder

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Anna Brånhult; [2010]
  Nyckelord :övergivna områden; vild natur; urban natur; värde; attityd; ruderatmark; Malmö; Gyllins trädgård;

  Sammanfattning : Stadens landskap kan förändras snabbt, nya områden exploateras och andra överges. Att bygga tätt har blivit ett populärt sätt att expandera städer på då det anses spara värdefull mark utanför städerna. LÄS MER