Sökning: "Vilja Nyman"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Vilja Nyman.

 1. 1. Artister som (o)frivilliga ledare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sofie Andersson; Nathalie Nyman; Josefine Orup; [2019]
  Nyckelord :Informal assigned leadership; music artists; followership; credibility; adaptation; Informellt tillskrivet ledarskap; artister; följarskap; trovärdighet; anpassning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Baserat på att ett informellt ledarskap är något som tillskrivs en person av människor som har en vilja att följa denne, är ledarskapsrollen inte nödvändigtvis alltid självvald. Därmed fanns ett intresse att lyfta ledarens förhållningssätt till sin tillskrivna ledarroll. LÄS MER

 2. 2. "Varför gav ni mig ett könsneutralt namn era jäkla queertroll?" : En kvalitativ undersökning om hur lesbiska föräldrar förhåller sig till samtida genusnormer i uppfostran av sina barn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Vilja Nyman; [2019]
  Nyckelord :Genusgörande; genusnormer; genus i barnuppfostran; samkönade föräldrar; lesbiska föräldrar; lesbiska familjer;

  Sammanfattning : In this thesis, I explore how lesbian parents in Sweden relate to norms about gender expression and identity when parenting their children. Through semi-structured interviews with six lesbian parents on their gendered parenting practices I explore how norms regarding gender expression and gender identity are present in and affect the choices they make when raising their children. LÄS MER

 3. 3. LOVA ATT JAG VAKNAR IGEN : En bloggbaserad litteraturstudie om hur kvinnor med depressiva symtom upplevt behandling med elektrokonvulsiv terapi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnea Fransson; Pernilla Nyman; [2018]
  Nyckelord :Blogg; Depression; Elektrokonvulsiv terapi; ECT; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression drabbar 25 procent av kvinnorna i Sverige. Det kan behandlas på olika vis. Elektrokonvulsiv terapi är en behandlingsform som används när symtomen är svåra. Sjuksköterskans roll är att se patientens behov och utifrån dem ge god omvårdnad där patienten kan känna sig förstådd. LÄS MER

 4. 4. IKT och Informellt lärande på fritidshem : Läs- och skrivinlärning med hjälp av digitala verktyg på fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Marie Nyman; [2016]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Fritidshem; IKT; Informellt lärande; Läs – och skrivinlärning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattningar om, hur och varför Informations och Kommunikationsteknik (IKT) används på fritidshem för att stötta elevers informella lärande i läs- och skrivinlärning. I denna kvalitativa studie har semistrukturerade intervjuer genomförts med fem pedagoger på fem olika fritidshem. LÄS MER

 5. 5. Att vårda personer med intellektuell funktionsnedsättning : En litteraturstudie om vårdpersonals erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ida Kauppi Brodin; Sofia Nyman; [2015]
  Nyckelord :Intellectual disability; healthcare personnel; nursing; literature study; Intellektuell funktionsnedsättning; vårdpersonal; omvårdnad; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med intellektuell funktionsnedsättning har en ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa och lider av samsjuklighet i större grad än övriga befolkningen. Medellivslängden för personer med intellektuell funktionsnedsättning har ökat vilket leder till en växande grupp människor med särskilda behov som behöver tillgodoses av hälso- och sjukvården. LÄS MER