Sökning: "Ville Bernhardsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Ville Bernhardsson.

 1. 1. Kontaktmannaskap på anstalt. - - En studie om intagnas upplevelser av maktrelationer

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kristina Bernhardsson; Linda Henrikson; [2010-03-08]
  Nyckelord :: Kontaktmannaskap; intagen; anstalt; bemötande; makt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att på Högsboanstalten i Göteborg undersöka vilken betydelse kontaktmannaskapet har för den intagne och hur den intagne upplever kontaktmannarelationen. Vi har också undersökt hur delaktig den intagne själv är i samarbetet med kontaktmannen vad gäller att ta ansvar för och påverka sin situation. LÄS MER

 2. 2. Salutogent ledarskap - ett (önske)mål. En studie om hur några enhetschefer i äldreomsorgen i Göteborgs stad upplever salutogent ledarskap.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Annica Andersson; Catrin Bernhardsson; Lisbeth Olsson; [2009-08-31]
  Nyckelord :Salutogenes; Empowerment; ledarskap; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Sammanfattning Informanterna beskrev salutogent ledarskap som fokuserande på möjligheter istället för problem, och att få fram resurserna ur varje individ. De pekade på att de anställda känner större ansvar om de görs delaktiga i arbetets planering. Enhetscheferna hänvisar till vikten av reflekterande tankar på alla nivåer. LÄS MER

 3. 3. Varför gör elever på gymnasiet omval?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Frida Bernhardsson; Kerstin Lagemyr; [2008]
  Nyckelord :omval; elever;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att undersöka vad det är som gör att elever på gymnasiet idag ångrar sitt gymnasieval samt ta reda på elevernas uppfattning om de eventuella vägledningssamtal de haft inför gymnasiet med sin studie- och yrkesvägledare. Med vår undersökning hoppas vi att i vår kommande profession som studie- och yrkesvägledare kunna vägleda eleverna till ett så tillfredsställande gymnasieprogram som möjligt detta för att felvalen ska minska. LÄS MER

 4. 4. "Skriv vad du kan, som du tror att det låter" - En studie om skrivinlärning och stavning

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linda Bernhardsson; Karin Andersson; [2007]
  Nyckelord :Stavning; skrivinlärning; skrivlust; motivation; s;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med vår fördjupning var att ta reda på några utvalda lärares uppfattningar om elevers skrivinlärning ochstavning samt hur de arbetar utifrån dessa. Genom litteraturstudier ville vi också belysa olika synsätt påskrivinlärningen som fenomen samt hur skrivinlärningen påverkats genom den svenska utbildningens historia. LÄS MER

 5. 5. Xboxen som dator

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Samuel Ernebro; Lars Bernhardsson; [2006]
  Nyckelord :Xbox;

  Sammanfattning : Examensarbetet utfördes för Easygamer i Skoghall vilket är ett företag som bl.a. sysslar med modifiering av de flesta av dagens spelkonsoler samt försäljning av olika datorprodukter. Företaget ville att vi skulle göra om en Xbox till en ”studentdator” som de kallade det. LÄS MER