Sökning: "Ville Hallman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ville Hallman.

  1. 1. Isnavigering : Finns behovet av vidareutbildning hos svenskt nautiskt befäl?

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ; Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ

    Författare :Mattias Hallman; Tony Hanner; [2010]
    Nyckelord :Behov; is; isnavigering; kurs; nautiska befäl; kompetens; Östersjön;

    Sammanfattning : I denna undersökning har vi tittat på aktiva svenska nautiska befäls erfarenheter och åsikter om isnavigering i Östersjön. Vi har genom en kvantitativ undersökning försökt bilda oss en uppfattning om hur deras kompetensnivå är i denna speciella miljö, hur de anser attisvintrarna i Östersjön har påverkat deras arbete och om det finns ett behov av en vidareutbildning i isnavigering, samt i så fall vilka moment en sådan kurs skulle behövainnefatta. LÄS MER