Sökning: "Ville Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden Ville Karlsson.

 1. 1. Att leva nära döden : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Emma Jarnevid; Amanda Karlsson; Kajsa Rinnegård; [2021]
  Nyckelord :End of life; life world; patient experience; symptom control; Livets slutskede; livsvärld; patientperspektiv; symtomkontroll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livets slutskede är en del i den palliativa vården som syftar främst till att lindra patientens besvärliga symtom och göra livet så hanterbart som möjligt inför döden. Genom en djupare förståelse av hur det är att befinna sig i livets sista tid kan omvårdnaden anpassas därefter. LÄS MER

 2. 2. Kan vi lita på läroboken? : En analys av två läsförståelseläroböckers överensstämmelse med nationella proven i årskurs 3 och lärarnas arbetssätt med läroböckerna.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Anna Karlsson; Ann-Sofi Eriksson; [2021]
  Nyckelord :läroboksanalys; nationella prov; svenska ämnet; läsförståelse;

  Sammanfattning : Denna studie har gjorts i två delar. I den första delen har vi jämfört två läroböcker gentemot de svenska nationella proven i årskurs 3. Denna del av studien utgår från en kvantitativ innehållsanalys av de två läroböckerna och två nationella prov. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av bröstrekonstruktion efter mastektomi som följd av bröstcancer : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ellinor Karlsson; Malin Gahm; [2021]
  Nyckelord :Bröstrekonstruktion; kvinna; upplevelse; bröstcancer; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie; omvårdnad;

  Sammanfattning : Rekonstruktion av brösten kan göras till följd av bröstcancer som är en vanlig sjukdom bland kvinnor. Det är vårdens ansvar att ge adekvat information för att kvinnan ska kunna fatta rätt beslut. Rekonstruktionen kan genomföras med implantat eller kroppsegen vävnad, antingen i samband med eller efter mastektomi. LÄS MER

 4. 4. Strokepatienters upplevelser av information och delaktighet inom slutenvården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nerimane Breznica; Camilla Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Patientens perspektiv; stroke; medverkan; erfarenhet; vägledning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är den femte största dödsorsaken i Sverige och är den vanligaste orsaken till att personer drabbas av funktionsnedsättning. Då stroke kan medföra både psykiskt och fysiskt lidande är det viktigt att patienterna får tillräcklig med adekvat information samt får vara delaktiga i sin egen vård. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av vårdtiden av ett trauma : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lotta Wiklund; Louise Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Trauma; communication; information; treatment; Trauma; kommunikation; information; bemötande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid ett fysiskt trauma har tillfälliga eller bestående skador uppstått via yttre våld, som vid trafikolyckor. Traumavården är krävande för patienten som har utsatts för traumat och vårdpersonalen då det kräver mycket tid och resurser. Att genomgå ett trauma innebär ett stort lidande för patienten. LÄS MER