Sökning: "Vilma Bolding"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vilma Bolding.

  1. 1. Vad hände med demokratin? - En kunskapsöversikt om demokrati och svenskämnet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Vilma Bolding; Kale Lidström; [2019]
    Nyckelord :demokrati; demokratiämne; makt; skola; svenska; svenskämne; värdegrund;

    Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt har varit att undersöka på vilka sätt svenskämnet, enligt forskning, kan vara ett demokratiämne. Skolans, och mer specifikt svenskämnets, förhållande till det omgivande samhället och dess maktstrukturer hamnar därför i förgrunden för kunskapsöversikten. LÄS MER