Sökning: "Vilma Jonsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vilma Jonsson.

  1. 1. Svenska börsbolags prestation under Covid-19 : En kvantitativ studie kopplad till VD:ns Lön, Kön & Företagsspecifika Erfarenhet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Vilma Jonsson; Nellie Stenvall; [2022]
    Nyckelord :Firms Performance; CEO; CEO Gender; CEO Tenure; CEO Compensation; Covid-19 Agency Theory;

    Sammanfattning : Företag är av stor vikt för det svenska samhället. Presterar de dåligt, drabbar det inte enbart den svenska ekonomin utan även de anställda och deras liv. De senaste åren har antalet noterade aktiebolag på Nasdaq Stockholm ökat, ökningen medför att företagens intressenter blir allt fler. LÄS MER