Sökning: "Vilma Nyman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vilma Nyman.

  1. 1. Sjuksköterskans preoperativa omvårdnadsåtgärder för att främja barns trygghet inför kirurgiska ingrepp

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Sandra Maté; Vilma Nyman; [2022-02-09]
    Nyckelord :Preoperativa interventioner; barn; ångest; oro; kirurgiska ingrepp; sjuksköterska; Preoperative interventions; children; anxiety; surgical procedures; nurse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Barn upplever ofta rädsla inför sjukhusvistelse och operation. Cirka 40–60% av alla barn som skall genomgå ett kirurgiskt ingrepp upplever rädsla och ångest. Detta kan få negativa konsekvenser för den postoperativa läkningen och framtida sjukhusbesök. LÄS MER