Sökning: "Vincent Brandt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vincent Brandt.

  1. 1. Hur kan cirkulär ekonomi bidra till social hållbarhet på stadsdelsnivå? : How can circular economy contribute to social sustainability on a district level?

    Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

    Författare :Elvira Brandt; Vincent Hellberg; [2017]
    Nyckelord :Hållbar utveckling; Planetära gränser; Doughnut Economics; Doughnut Districts; Cirkulär ekonomi; Socialt kapital och Platsidentitet;

    Sammanfattning : Title: How can circular economy contribute to social sustainability on a district level? Social sustainability is an idea that is key in further developing sustainability programs which highlights the importance of the actions of individuals in society. In the process of determining whether circular economy can contribute to social sustainability on a district level, two important theories were identified; social capital and place-based identity. LÄS MER