Sökning: "Vincent Franklind"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vincent Franklind.

  1. 1. Elevhälsoteamets Tankar kring Fysioterapeuter i skolan : En kvalitativ intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Vincent Franklind; Joakim Lundgren; [2020]
    Nyckelord :Children and youth; Student health; inactivity; Stress; Physiotherapy; Barn och ungdom; Elevhälsa; inaktivitet; Stress; Fysioterapi;

    Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk inaktivitet och mental ohälsa ökar bland barn och ungdomar i Sverige. Forskning visar att beteenden som barn har ofta fortsätter i vuxen ålder, och att fysisk aktivitet är positivt för både hälsan och studieresultat. Trots detta finns det nästan inga fysioterapeuter i den svenska skolan. LÄS MER