Sökning: "Vincent Langhard"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vincent Langhard.

  1. 1. Behålla personal. En kvalitativ fallstudie om hur ett stort svenskt företag arbetar för att minska ersonalomsättning bland tjänstemän.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Oliver Örskov Praetorius; Vincent Langhard; [2022-02-16]
    Nyckelord :Personalomsättning; jobbsenioritet; tjänstemän; behålla personal;

    Sammanfattning : Hög personalomsättning bland tjänstemän riskerar att påverka företag negativt i form av höga personalomkostnader som drabbar företag rent ekonomisk med långa utbildningstider, kompetens som dräneras från organisationen och en påverkad företagskultur. Teori och forskning visar att det är flera områden som företagen och dess ledning kan arbeta med för att minska personalomsättningen. LÄS MER