Sökning: "Viola Davidsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viola Davidsson.

  1. 1. Att välja e-arkiv

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

    Författare :Viola Davidsson; [2019]
    Nyckelord :e-arkiv;

    Sammanfattning : Digitaliseringen har exploderat de senaste 30 åren och tyvärr har inte arkiven hunnit med i denna utveckling. Många kommuner har ännu inte tagit steget ut och infört e-arkiv, från en enkätundersökning som Riksarkivet gjorde 2010 visade det sig att enbart en femtedel av Sveriges kommuner hade infört e-arkiv vilket är väldigt lite med tanke på hur mycket framsteg digitaliseringen har gjort. LÄS MER