Sökning: "Violent behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Violent behavior.

 1. 1. Är alla människor potentiella terrorister? En systematisk litteraturstudie om riskfaktorer för terrorism

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lova Isovaara; Linnéa Lind; [2019]
  Nyckelord :Extremism; Terrorism; Identification; Radicalization; Risk factor; Prevention;

  Sammanfattning : Terrorism är ett växande samhällsproblem som kräver insatser riktade mot de bakomliggande riskfaktorerna för att ett preventivt arbete ska kunna bedrivas gynnsamt. Säkerhetspolisen har gjort ett utlåtande där de informerar om att hotnivån för terrorangrepp i Sverige har ökat under de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. BROTT MOT LIV OCH (PSYKISK?) HÄLSA - En utredning av offrets psykiska lidande som straffrättslig faktor vid våldsbrottens rubricering och straffvärdebedömning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Frändestam; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Interests and needs of victims of crime have not until recently been a focus of societal, political or legal debate. As the victimological perspective gained impact, the awareness has likewise increased concerning violent crimes and their extensive psychological effects on victims. LÄS MER

 3. 3. "Han var ju både pappa men också det här monstret" - Om erfarenheter av att ha levt med pappas våld i hemmet under barndomen

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofia Magnell; [2019]
  Nyckelord :barn; barns rättigheter; barns vardagsliv; boende och umgänge; pappas våld; våld i hemmet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och analysera barns vardagsliv vid pappas våld i hemmet. Detta kommer ske utifrån vuxnas personliga berättelser och erfarenheter av att ha levt med pappas våld i hemmet under barndomen. LÄS MER

 4. 4. Konkurrens mellan kulliga och hornbärande nötkreatur i flock

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Rebecca Karlsson; [2019]
  Nyckelord :dominans; kulliga; hornbärande; konkurrens; nötkreatur; etologisk studie; observationsstudie;

  Sammanfattning : Hornens betydelse för den sociala dominansen hos nötkreatur har länge diskuterats av bönder och forskare. Kunskap om dess inverkan på djuren är viktigt ur management-synpunkt och påverkar på sikt djurens välfärd. LÄS MER

 5. 5. "Jag förstod aldrig varför man slår ett barn" : - En narrativ studie om sju individers berättelser om våldsutsatthet i barndomen och deras senare våldsutövning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Linn Bäckström; Mathilda Sonnesjö; [2019]
  Nyckelord :Child maltreatment; Cycle of violence; Domestic violence; Child abuse; Learning theory.; Barnmisshandel; Våldscykel; Våld i nära relation; Inlärningsprocess; Vanvård.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to analyze narratives of violence and explore how this relates to one's own violence. By means of the theory of differential associations and social learning theory, the development of violent behavior was understood and interpreted. LÄS MER