Sökning: "Violeta Dedushi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Violeta Dedushi.

  1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av palliativ vård i livets slutskede inom hemsjukvård

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Agneta Bråby; Violeta Dedushi; [2016]
    Nyckelord :District nurse; experience; palliative care; heome nursing; Distriktssköterskor; erfarenheter; palliativ vård; hemsjukvård;

    Sammanfattning : Introduktion: Den döende människan behöver bli sedd, hjälpt och känna sig bekräftad. För distriktssköterskor är palliativ vård vid livets slut en arbetsuppgift som innebär att genom omtanke och engagemang åstadkomma bästa möjliga förebyggande och lindrande behandling för den enskilde patienten. LÄS MER