Sökning: "Vippningsproblematik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Vippningsproblematik.

  1. 1. Vippningsproblematik vid uppförande av samverkansbroar : En jämförelse av olika beräkningsmetoder för det kritiska momentet samt olika stagningsmetoders inverkan för vippningsrisken

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Sara Viklund; [2016]
    Nyckelord :Vippningsproblematik; Samverkansbro; Stålbalk;

    Sammanfattning : .... LÄS MER