Sökning: "Virginia Brännström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Virginia Brännström.

  1. 1. Svensk äldrepolitik : En kvalitativ studie av hur nationella mål för hemtjänsten tar sig uttryck på lokal nivå

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Amanda Östensson; Virginia Brännström; [2018]
    Nyckelord :Äldrepolitiska mål; brukarinflytande; hemtjänst;

    Sammanfattning : Den här studien syftar till att få djupare förståelse för hur de av riksdagen satta äldrepolitiska målen kommer till uttryck på en lokal nivå. De mål som åsyftas är att äldre ska kunna leva ett aktivt liv, ha inflytande över sin vardag samt åldras i trygghet med bibehållet oberoende. LÄS MER