Sökning: "Virpi Vahlberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Virpi Vahlberg.

  1. 1. Oral hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med dentala implantat : en enkätstudie

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

    Författare :Virpi Vahlberg; [2012]
    Nyckelord :dental implants; oral health; quality of life; questionnaire; frågeformulär; levnadsvanor; munhälsa; tandimplantat;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna enkätstudie var att kartlägga hur dental implantatbehandling påverkar livskvaliteten avseende upplevd tuggförmåga, smak, talet, utseendet och munhygienvanor samt själförtroendet.Material och metod: En empirisk enkätstudie med kvantitativ ansats utfördes på tre olika tandkliniker i Stockholm under perioden feb - april 2012. LÄS MER