Sökning: "Virve Möllerström Aho"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Virve Möllerström Aho.

  1. 1. Vattenkvaliteten i Uppsala kommun : En kvalitativ studie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

    Författare :Virve Möllerström Aho; [2020]
    Nyckelord :Vattenkvalitet; föroreningar; miljömål; samarbete; risker;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vad som görs för att bevara en god vattenstatus i Uppsala kommun och om vattnet hanteras på ett hållbart sätt. Metoden som har använts är semistrukturerade intervjuer och intervjuer via mejl med tre aktörer; Uppsala kommun, Uppsala Vatten och Avfall AB och SLU och i bakgrunden finns information om miljömål, lagstiftning och hur vattensystemet fungerar. LÄS MER