Sökning: "Vision impairment"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Vision impairment.

 1. 1. Hinder i ett expanderande Göteborg - en kvalitativ studie om hur tillgängligheten påverkas för personer med nedsatt rörelse- och synförmåga under ett byggskede

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Julia Törnblad; Elin Wahlström; [2020-08-29]
  Nyckelord :Byggskede; byggregler; upplevd tillgänglighet; nedsatt rörelseförmåga; Construction phase; building laws; perceived accessibility; reduced mobility;

  Sammanfattning : In larger cities it often goes on some kind of construction work, big or small. Construction places can be difficult to get past, as they contain temporary solutions such as diversions of walkways. For individuals with a disability, this can have a significant impact on their day and hamper their ability to fully participate in the community. LÄS MER

 2. 2. PreCro : A Pedestrian Crossing Robot

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :EBBA HEDBERG; LINNEA SUNDIN; [2020]
  Nyckelord :mechatronics; Pixy2; vision sensor; magnetic encoders; pedestrian crossing; mekatronik; Pixy2; bildsensor; magnetisk givare; övergångsställe;

  Sammanfattning : For people who suffer from visual impairment, getting around in traffic can be a great struggle. The robot PeCro, short for Pedestrian Crossing, was created as an aid for these people to use at pedestrian crossings equipped with traffic lights. LÄS MER

 3. 3. Tangible Vision : Empowering visually impaired to do sports in free settings

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Julian Loretz; [2020]
  Nyckelord :design; concept; visual impaired; sports;

  Sammanfattning : A visual impairment can have immense impact on the wellbeing of affected people. Depending on the degree of the impairment they often rely on the support of their close ones and have to live a very restricted lifestyle. Worldwide there are around 285 million people living with some kind of visual impairment caused by a number of different diseases. LÄS MER

 4. 4. Social Interactions and Friendships of adolescents with vision impairments : A scoping review

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Eleftheria Beteinaki; [2019]
  Nyckelord :social interaction; social inclusion; friendships; adolescents; vision impairment; blindness; low vision; scoping review;

  Sammanfattning : Background: Social exclusion of people with vision impairments is an ongoing issue. Since social inclusion emphasizes social and emotional aspects as distinct from academic ones and the aspects concerning opportunities, the focus is turned on the domain of social interactions and friendships. LÄS MER

 5. 5. Elevassistentens upplevelse kring sitt uppdrag och sin yrkesroll hos en elev med synnedsättning ur ett specialpedagogiskt perspektiv : Fenomenologisk intervjustudie

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Sara Österåker; [2019]
  Nyckelord :Student assistant; visual impairment and blindness; extra adaptation and special support; Elevassistent; synnedsättning och blindhet; extra anpassningar och särskilt stöd.;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att synliggöra hur elevassistenter som arbetar hos elever med synnedsättning upplever sitt uppdrag och yrkesroll. Studien utgår från en fenomenologisk ansats och tidigare forskning. Studiens resultat grundar sig på elevassistentens berättelser om sina upplevelser och erfarenheter. LÄS MER