Sökning: "Visuellt stödmaterial"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Visuellt stödmaterial.

  1. 1. Barn i behov av särskilt stöd i förskolan : Förskollärares och specialpedagogers syn på arbetsformer, stödmaterial och samverkan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Emelie Bjöhle; Filippa Levander Hübinette; [2014]
    Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; Förskola; Inkludering och integrering; Multimodalt stödmaterial; Visuellt stödmaterial; Samverkan förskollärare och specialpedagog;

    Sammanfattning : Vi har valt att göra en kvalitativ studie som omfattar intervjuer med fyra förskollärare samt fyra specialpedagoger. Vi har även genomfört en kvantitativ studie i form av en enkät som har besvarats av förskollärare i Uppsala Kommun. LÄS MER