Sökning: "Viveka Hellström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viveka Hellström.

  1. 1. Från viskningar till rop : en studie av fem kvinnliga Jazz i Sverige-röster

    Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

    Författare :Viveka Hellström; [2012]
    Nyckelord :interpretation; jazzensemble; jazzsinging; voice; vocal technique; vocal pedagogy; vocal tuition; interpretation; jazzensemble; jazzsång; röst; sångteknik; sångpedagogik; sångundervisning;

    Sammanfattning : Studiens syfte har varit att öka förståelsen för röstliga uttryck i jazzmusik, med fokus på hur samspelet mellan ord och musik verkar i skivinspelningar med utvalda sångerskor. Utifrån en hermeneutisk ansats har fem skivinspelningar med fem svenska kvinnliga jazzsångerskor, samtliga utsedda till Jazz i Sverige-artister, beskrivits och tolkats ur ett vokalpedagogiskt perspektiv. LÄS MER