Sökning: "Vivi-Ann Hellberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vivi-Ann Hellberg.

  1. 1. Rumsuppfattning i utemiljön : Med avseende av lärarens agerande och kommunicerande med förskolebarn i ålder 1-3 år

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

    Författare :Tiina Ihalainen; Vivi-Ann Hellberg; [2012]
    Nyckelord :Communication; learning; math; spatial awareness; outdoor environment; pre-schoolers one to three years; Kommunikation; lärande; matematik; rumsuppfattning; utemiljö; förskolebarn ett till tre år;

    Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att få en inblick i hur lärare agerar och kommunicerar med förskolebarn i åldern ett till tre år om rumsuppfattning i utemiljön. Som metod använder vi oss av kvalitativa intervjuer och observationer för att besvara våra tre frågeställningar. LÄS MER