Sökning: "Vivian Lazar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vivian Lazar.

  1. 1. En undersökning av buller : Anläggningsprojekt E05 Korsvägen

    M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Sylvia Csobod; Vivian Lazar; [2019]
    Nyckelord :Buller; anläggningsprojekt; omgivningspåverkan; miljö; bullerkrav;

    Sammanfattning : Rapporten berör projekt E05 Korsvägen där beställaren är Trafikverket och entreprenören är West Link Contractors, WLC. Korsvägen är en deletapp av Västlänken som byggs i centrala Göteborg. LÄS MER