Sökning: "Vivianne Andersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vivianne Andersson.

  1. 1. Faktorer som påverkar andraspråksinlärning enligt forskare och verksamma andraspråkslärare

    L2-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Vivianne Andersson; [2011]
    Nyckelord :svenska som andraspråk; undervisning; genrepedagogik; fyrfältsmodellen; påverkansfaktorer;

    Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att undersöka hur lärare ser på andraspråkselevers språkutveckling och vad de anser är de viktigaste faktorerna som påverkar språkinlärning. Syftet är att mot bakgrund av forskning om vilka arbetssätt som gynnar andraspråkselever, se om andraspråkslärare använder sig av de metoder forskning förespråkar. LÄS MER