Sökning: "Vivienne Goanta"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Vivienne Goanta.

 1. 1. Outsourcingprocessen och dess legala aspekter för svenska medicintekniska företag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vivienne Goanta; [2007]
  Nyckelord :Outsourcing; medicinteknikföretag; kvalitetskrav; legala aspekter; avtal; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna uppsats är att ta fram en modell som vägleder svenska medicintekniska företag genom tre centrala aspekter av outsourcingprocessen fram till utformningen av ett utkontrakteringsavtal. Modellens huvudfunktion är att lyfta fram viktiga ekonomiska och legala infallsvinklar på de tre delmomenten i outsourcingprocessen. LÄS MER

 2. 2. Svenska, tyska och franska avtalsslut i komparation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viviénne Goanta; [2007]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att systematiskt beskriva hur avtalsslut uppkommer i tysk och fransk rätt, relativt den svenska rätten. Svenska jurister lever i ett allt mer internationaliserat klimat, vilket säkerligen med tiden kommer att ställa allt större krav på kunskaper även utanför den egna rättsordningens regleringar. LÄS MER

 3. 3. Att öppna dörren till Orientens Paris - En explorativ studie av etableringsprocessen av distributionskanal för svenska tillverkningsföretag i Shanghai

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vivienne Goanta; Kristin Barkman; Niklas Wadström; Lei Shen; [2004]
  Nyckelord :Distributionskanal; distributör; Kina; marknadsföring; Shanghai; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att formulera en modell för etableringsprocessen av distributionskanal för svenska tillverkningsföretag av konsumentprodukter i Shanghai. Metod: Studiens syfte är explorativt och utgår från en abduktiv ansats. Datainsamlingen grundar sig på kvalitativ forskning. LÄS MER