Sökning: "Vjosa Morina"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vjosa Morina.

  1. 1. Krishantering & styrning i modeföretag under kris - En kvalitativ fallstudie på ett svenskt modeföretag under pågående coronapandemi

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Anna Lundquist; Vjosa Morina; [2020-07-08]
    Nyckelord :Kris; krisprocess; ekonomistyrning; kontinuitetsplanering; organisationsstruktur; företagskultur; Crisis; crisis process; management control; organizational structure; organizational culture; continuity planning;

    Sammanfattning : The pandemic caused by the rapid spread of the coronavirus disease Covid-19 has devastatingeffects on public health and has led to worldwide lockdowns. Actions taken to stop the virusfrom spreading have resulted in a drastic decrease in sales for many companies. LÄS MER