Sökning: "Vladimir Calderón"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vladimir Calderón.

  1. 1. Effekter av vertikal presentationsordning på preferensjämförelser

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Vladimir Calderón; [2009]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : För preferensskattningar av par av horisontellt åtskilda ord för företeelser uppstår en ordordningseffekt (Englund, 2008; Hellström 2003) där den första/vänstra företeelsen viktas högre än den sista/högra. Detta innebär att om företeelserna i ett par attitydskattas högt så föredras den första/vänstra företeelsen och vice versa. LÄS MER