Sökning: "Vladimir Skripnik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vladimir Skripnik.

  1. 1. Samverkan som mål och lösning : En studie om hur socialarbetare talar om organisatorisk samverkan kring individer med dubbeldiagnos.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Vladimir Skripnik; [2019]
    Nyckelord :dual diagnosis; collaboration; cooperation; experiences; social service; Social Sciences;

    Sammanfattning : The aim with this essay was to study how professionals within the social services describe collaboration between the different various actors in regard to people with dual diagnosis. This study relies on four qualitative, semi structured interviews with professionals who work with the dual diagnosis target group. LÄS MER