Sökning: "Vlora Turjaka"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vlora Turjaka.

  1. 1. Ekonomistyrning för hållbarhet -En fallstudie av ett företag inom möbelbranschen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mawara Maqsood; Vlora Turjaka; [2019-02-19]
    Nyckelord :Management control; Management control systems; Sustainability; Balanced scorecard; Sustainable balanced scorecard; Integration.;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hållbarhetsproblem har på senare tid blivit mer uppmärksammat vilket har lett till att företag fått ökade krav på sig och fått ta ett större ansvar för hållbarhet. Särskilt tillverkningsindustrin har fått en ökad press på grund av industrins stora påverkan på miljön. LÄS MER