Sökning: "Vmmerby"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Vmmerby.

  1. 1. Hädanefter får ni kalla mig Asteroiden Lindgren : En undersökning om historiebruket kring Astrid Lindgren

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

    Författare :Emma Andersson; [2019]
    Nyckelord :Astrid Lindgren; Historiebruk; Lindgren; Astrid; Vmmerby; Småland; Stockholm;

    Sammanfattning : Astrid Lindgren är en av vår tids största författare och har böcker som läses runt om i hela världen. Genom undersökning av olika artefakter som tillkommit de senaste 12 åren kan en inblick, i hur stor hon faktiskt är denna Astrid, ges. LÄS MER