Sökning: "Voltage stability indicators"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Voltage stability indicators.

  1. 1. Undersökning av exponeringsindex för bildplattesystem inför optimeringsarbete

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik

    Författare :Magnus Lömäng; [2004]
    Nyckelord :Biotechnology; computed radiography; dose optimization; exposure index; Bioteknik;

    Sammanfattning : The county hospital of Dalarna has for the last couple of years carried through a process of digitalization. The result is that within the county it exists image plate systems from two different manufacturers. LÄS MER