Sökning: "Vuxenroll"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Vuxenroll.

 1. 1. Evolutionsteorin : Har barndomsminnen ett överlevnadsvärde?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Kajsa Frisell; Birgitta Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Childhood memory; evolution theory; survival; qualitative study; negative memories; behaviors; Barndomsminne; evolutionsteori; överlevnad; kvalitativ studie; negativa minnen; beteenden;

  Sammanfattning : Forskning om det mänskliga minnet är omfattande och likaså forskning kring evolutionsteorin, men studier som undersöker hur människors barndomsminnen har påverkat deras beteenden och synsätt i vuxen ålder utifrån evolutionsteorin är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. LÄS MER

 2. 2. Låt inte maten tysta mun! - samtalet kring matbordet som en arena för delaktighet och inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Sundberg; Sherin Florie; [2019]
  Nyckelord :Samtal; Samspel; Pedagogisk måltid; Inflytande; Positioneringsteori; Kamratkultur; Vuxenroll; Förskola;

  Sammanfattning : Studien vill belysa hur informella samtal kan uppmuntra barns delaktighet, genom en förståelse för tillträdesstrategier och uteslutningar inom diskursen kring matbordet. Samtalets roll för barns inflytande och måltiden som en del av det pedagogiska arbetet samt den maktbalans som finns mellan barn och vuxna belyses. LÄS MER

 3. 3. Vem får vara med? : En kvalitativ studie om socialsekreterares perspektiv på barns möjligheter till delaktighet i barnavårdsutredningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Frida Ekdahl; Caroline Fröman; [2018]
  Nyckelord :Barn; delaktighet; kompetens; aktörskap; barnavårdsutredning;

  Sammanfattning : Möjligheterna för barn att vara delaktiga i barnavårdsutredningar varierar och det förekommer även svårigheter med att skapa förutsättningar för delaktighet. För att bättre förstå detta, undersöker den här studien socialsekreterares perspektiv på hur barns möjligheter till delaktighet ter sig och i vad mån socialsekreterare beskriver barn som kompetenta aktörer eller inte. LÄS MER

 4. 4. När en förälder är svårt sjuk : - En litteraturstudie om hur barn hanterar sin situation och sjuksköterskans stöd till dem

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Camilla Asp; Fredrika Torell; [2012]
  Nyckelord :children; coping; nurse; support; severely ill parent; barn; hantering; sjuksköterska; stöd; svårt sjuk förälder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälso- och sjukvårdslagen fick år 2010 en ny paragraf som resulterat i nya riktlinjer i flera av Sveriges landsting angående bemötandet av barn som anhöriga. Årligen förlorar 3361 barn en förälder på grund av svår sjukdom och detta kan resultera i en sämre fysisk och psykisk hälsa hos barnet. LÄS MER

 5. 5. Att göra skillnad : Nya kunskaper och förändrade tankemönster hos barnskötare under utbildning till lärare i förskola/förskoleklass

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Birgitta Söderlund Wijk; [2006]
  Nyckelord :barnskötare; förskollärare; kompetens; kunskap; kvalitet;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie har varit att undersöka och beskriva vilka nya kunskaper och tankemönster barnskötare under utbildning till lärare med inriktning mot förskola/förskoleklass uppfattar att de utvecklar under studietiden och hur dessa förskjutningar tar sig uttryck. Jag har också undersökt om barnskötarnas uppfattningar om likheter/skillnader mellan förskolans båda yrkeskategorier, barnskötare och förskollärare, förändras under utbildningstiden och i vilka termer detta beskrivs. LÄS MER