Sökning: "Vuxenutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade ordet Vuxenutbildning.

 1. 1. Digital Alfabetisering En studie om analfabeters språkinlärning med stöd av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sara Baker; [2020-01-08]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Digitalisering; Alfabetisering; SFI; Analfabeter; Illitterata; Vuxenutbildning;

  Sammanfattning : För att nyanlända vuxna ska kunna komma in i det svenska samhället finns det krav på olika kunskaper de ska uppnå. Genom att lära sig att använda digitala verktyg öppnas nya möjligheter till att involveras i sociala och kulturella sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Elever och lärares uppfattningar om anpassning i vuxenundervisning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Eva Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :anpassning; differentiering; fenomenografi; individualisering; Kasam; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för vuxenutbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Som lärare är det viktigt att jag utgår från det och anpassar min undervisning utifrån eleven. För att möta varje individ finns det behov av anpassningar för att på så sett ge elever möjlighet till ökad att lyckas med sina studier. LÄS MER

 3. 3. Skönlitteraturen i SVA-undervisningen på den grundläggande vuxenutbildningen : en fallstudie av tre lärares förhållningssätt till skönlitteratur

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Ingrid Marklund; [2020]
  Nyckelord :skönlitteratur; svenska som andraspråk; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Denna fallstudie undersöker hur tre lärare som undervisar i grundläggande svenska som andraspråk på samma Komvux förhåller sig till skönlitteratur i sin undervisning. Syftet har konkretiserats med hjälp av två frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Färdigintegrerad på arbetsmarknaden? - En skildring av krav och förutsättningar för att kliva in och stanna kvar på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Linus Adolfsson; [2019-08-23]
  Nyckelord :arbete; arbetsmarknad; egenmakt; integration; nyanlända; social kompetens;

  Sammanfattning : Syfte ochfrågeställningar:Syftet med denna uppsats är explorativt och avser att undersöka närtjänstemän vid en kommunal förvaltning anser att nyanlända är färdigintegrerade. Studien ställer följande frågeställningar:- Vilken är den etablerade förståelsen av integration blandtjänstemän vid en kommunal arbetsmarknads- ochvuxenutbildningsförvaltning?- Vilka krav framträder för nyanlända vad gäller att bliintegrerade på den svenska arbetsmarknaden?Teori: Pierre Bourdieus teorier om symboliskt kapital, habitus och fält. LÄS MER

 5. 5. Extra anpassningar i den tidiga läs- och skrivinlärningen i svenska som andraspråk : Beskrivningar från 10 lärare på lågstadiet och vuxenutbildningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenni Kallström; Tina Magnusson; [2019]
  Nyckelord :extra anpassningar; läs- och skrivinlärning; andraspråksinlärning; lågstadiet; vuxenutbildning; grundad teori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER