Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Digital Alfabetisering En studie om analfabeters språkinlärning med stöd av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sara Baker; [2020-01-08]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Digitalisering; Alfabetisering; SFI; Analfabeter; Illitterata; Vuxenutbildning;

  Sammanfattning : För att nyanlända vuxna ska kunna komma in i det svenska samhället finns det krav på olika kunskaper de ska uppnå. Genom att lära sig att använda digitala verktyg öppnas nya möjligheter till att involveras i sociala och kulturella sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Elever och lärares uppfattningar om anpassning i vuxenundervisning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Eva Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :anpassning; differentiering; fenomenografi; individualisering; Kasam; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för vuxenutbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Som lärare är det viktigt att jag utgår från det och anpassar min undervisning utifrån eleven. För att möta varje individ finns det behov av anpassningar för att på så sett ge elever möjlighet till ökad att lyckas med sina studier. LÄS MER

 3. 3. ”Det största verktyget är oss själva” : En studie om yrkeslärares erfarenheter och strategier av att undervisa elever med svenska som andraspråk på kommunal vuxenutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Åsa Kindevåg; [2020]
  Nyckelord :Vuxenutbildning Undervisningsstrategier Yrkeslärare Andraspråkselever Pragmatism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka erfarenheter och strategier yrkeslärare har när de undervisar andraspråkselever på kommunala vuxenskolans yrkesutbildningar. Idag finns väldigt lite publicerad forskning på just denna specifika elevgrupp, trots att många immigranter har kommit till Sverige det senaste decenniet. LÄS MER

 4. 4. Skönlitteraturen i SVA-undervisningen på den grundläggande vuxenutbildningen : en fallstudie av tre lärares förhållningssätt till skönlitteratur

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Ingrid Marklund; [2020]
  Nyckelord :skönlitteratur; svenska som andraspråk; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Denna fallstudie undersöker hur tre lärare som undervisar i grundläggande svenska som andraspråk på samma Komvux förhåller sig till skönlitteratur i sin undervisning. Syftet har konkretiserats med hjälp av två frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Färdigintegrerad på arbetsmarknaden? - En skildring av krav och förutsättningar för att kliva in och stanna kvar på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Linus Adolfsson; [2019-08-23]
  Nyckelord :arbete; arbetsmarknad; egenmakt; integration; nyanlända; social kompetens;

  Sammanfattning : Syfte ochfrågeställningar:Syftet med denna uppsats är explorativt och avser att undersöka närtjänstemän vid en kommunal förvaltning anser att nyanlända är färdigintegrerade. Studien ställer följande frågeställningar:- Vilken är den etablerade förståelsen av integration blandtjänstemän vid en kommunal arbetsmarknads- ochvuxenutbildningsförvaltning?- Vilka krav framträder för nyanlända vad gäller att bliintegrerade på den svenska arbetsmarknaden?Teori: Pierre Bourdieus teorier om symboliskt kapital, habitus och fält. LÄS MER