Sökning: "Vuxna"

Visar resultat 1 - 5 av 1637 uppsatser innehållade ordet Vuxna.

 1. 1. Vuxna personers upplevelser av att leva med en behandlingsbar cancersjukdom : En litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Amanda Bolin; Julia Petersson; [2018]
  Nyckelord :Behandlingsbar; cancersjukdom; kvalitativ innehållsanalys; livsvärld; patografi; upplevelse; vuxna personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Minst var tredje person i Sverige beräknas få en cancersjukdom någon gång under livet. En behandlingsbar cancersjukdom kan innebära ett flertal förändringar i personens liv. Förändringarna kan gälla till exempel tankar, känslor och kroppsliga förändringar. LÄS MER

 2. 2. VI MÅSTE SKÄRPA OSS - En kvalitativ fallstudie om Sidas samarbete med Clara Henry

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Julia Olausson; [2018]
  Nyckelord :Postmodernitet; Strategisk kommunikation; Informationssamhälle; Image; Offentlig sektor; Generation Z;

  Sammanfattning : Denna artikel har ämnat undersöka hur ny myndighetskommunikation tar sig uttryck och hur den uppfattas av dess målgrupper. För att avgränsa området behandlades ett fysiskt exempel från den svenska offentliga sektorn, närmare bestämt biståndsmyndigheten Sidas samarbete med YouTubern Clara Henry. LÄS MER

 3. 3. ”Och… vad väcker det i dig?” En korrelationsstudie; alexitymi, kvalitet i nära relationer och generell hälsa i en allmänpsykiatrisk population

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ingrid Ranebo; Charlotte Forsberg; [2018]
  Nyckelord :alexitymia; attachment; TAS-20; RSQ-30; GHQ-12; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten och graden av alexitymi och dess samband med kvalitet i nära relationer och psykisk ohälsa i en allmänpsykiatrisk population. Studien genomfördes på en allmänpsykiatrisk mottagning för vuxna under två veckors tid med ett konsekutivt urval där patienterna vid ett ordinarie besök ombads besvara ett enkätmaterial. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av bemötande vid Ehlers-Danlos syndrom

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Carolina Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Ehlers-Danlos syndrome; Healthcare experience; Availability of healthcare; Unusual diagnoses; Time for diagnosis; Ehlers-Danlos syndrom; Upplevelser av primärvården; Tillgänglighet till primärvård; Ovanliga diagnoser; Diagnostiseringstid;

  Sammanfattning : Research shows that individuals who had negative encounters in healthcare had significantly less contact with healthcare. Ehlers-Danlos syndrome is a challenge to diagnose and treat. LÄS MER

 5. 5. Strategier för engagemang i aktiviteter hos vuxna personer med förvärvad hjärnskada : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Patricia Komstadius; [2018]
  Nyckelord :Brain injuries; acquired brain injury; activities of daily living; strategies; adaption; Hjärnskador; förvärvad hjärnskada; aktiviteter i dagliga livet; strategier; anpassning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva användning av strategier och den betydelse de har för engagemang i aktivitet hos vuxna personer med förvärvad hjärnskada. En kvalitativ litteraturstudie har genomförts. Datainsamlingen skedde via sökning i lämpliga databaser utefter studiens syfte. LÄS MER